39. มูลค่าและความเสียหายจากอุทกภัย

ข้อมูลตัวชี้วัด “มูลค่าและความเสียหายจากอุทกภัย”

ความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย ใน พ.ศ. 2562 พบว่า มีจังหวัดที่ได้รับความเสียหาย 59 จังหวัด ราษฎรประสบภัย 1,713,676 ราย 652,525 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 18 ราย และผู้บาดเจ็บ 5 ราย คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 179,424,271 บาท ลดลงจาก พ.ศ. 2561 ที่มีมูลค่าความเสียหาย 542,067,800 บาท เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า มูลค่าความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยมีแนวโน้มลดลง (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2563ก)

สถิติความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย พ.ศ. 2553-2562

 

ที่มา: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (2563ก)

ดาวน์โหลดข้อมูล